Persondatapolitik for kunder

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan Phytokost behandler personoplysninger om sine kunder og kundens rettigheder i den sammenhæng.
Phytokost beskæftiger sig primært med kostvejledning og relaterede forløb.

1. Dataansvarlig
Den juridiske enhed, ansvarlig for behandlingen af personoplysningerne er:

Phytokost
CVR-nr.: 31523699
A. Andersens Vej 24B
8600 silkeborg

Email: mail@phytokost.dk
Telefon: +45 3053 3548
Persondataansvarlig: Jytte Langkjær

2. Formål og hjemmel – brug af personoplysninger
Vi behandler personoplysningerne med henblik på at:
Opfylde vore kontraktlige forpligtelser over for dig, herunder levering og afregning.
Overholde de juridiske forpligtelser, som vi er underlagt, og samarbejde med tilsynsmyndigheder og retshåndhævende myndigheder.
Oplysningerne gennemgås løbende, og oplysninger der ikke længere er relevante slettes.

Retsgrundlaget for vores behandling er:
• Persondataforordningens artikel 6 stk. 1 (a) samtykke
• Persondataforordningens artikel 6 stk. 1 (b) kontrakt/aftale
• Persondataforordningens artikel 6 stk. 1 (c) retlig forpligtelse
• Persondataforordningens artikel 6 stk. 1 (f) legitim interesse

3. Kategorier af personoplysninger
De almindelige oplysninger der indsamles for kunder og leverandører er:
Navn
Adresse
E-mailadresse
Telefonnummer
Betalingsoplysninger
I forbindelse med forløbet hos Phytokost kan vi behandle følsomme oplysninger i form af helbredsoplysninger. En sådan behandling vil altid ske med hjemmel i samtykke.

4. Opbevaring af personoplysninger
De indsamlede personoplysninger bliver opbevaret fysisk og elektronisk, herunder data der opbevares af hos ekstern databehandler. Der er indgået databehandleraftaler med alle databehandlere og etableret processer for sikring af de fysiske arkiver.
Oplysningerne bliver opbevaret sikkert og fortroligt. Det er alene personer med et sagligt ærinde der har lovligt adgang til oplysningerne.
Ved ophør af kunde- eller samarbejdsforholdet tager vi stilling til, i hvilket omfang dine oplysninger skal slettes.
Oplysninger af regnskabsmæssig karakter slettes tidligst fem år efter ophøret af kunde- eller samarbejdsforholdet. Dog kan oplysningerne gemmes i længere tid, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til verserende tvister.

5. Kilder
Vi indsamler oplysningerne direkte fra de registrerede.

6. Videregivelse af dine oplysninger
Vi videregiver personoplysningerne til relevante offentlige myndigheder i det omfang, vi er forpligtede til det.

7. Registreredes rettigheder
Som registreret har du følgende rettigheder:
Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid.
Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
Du kan altid indgive en klage over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet.
Datatilsynet, Borgergade 2,5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk, Tlf.: 33193200, www.datatilsynet.dk
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette henvendelse til Phytokosts persondataansvarlige.